1. MÕISTED

1.1.  Eeskirjad – käesolevad „Petsy.ee ostu-müügieeskirjad“, mis kehtivad Ostja igale ostule ja igale Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Ostu-müügilepingule.

1.2. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.3. Teenused – teenused, mis on müügil Petsy.ee veebilehel.

1.4. Petsy.ee – internetipõhine kauplemiskoht, mis asub aadressil www.petsy.ee, millel müüakse Müüjate teenuse ja mille pidaja on Petsy OÜ, registrikood 16633150, Ida-Viru maakond, Narva linn, Kiriku tn 6, 20308. Petsy.ee võib sõltuvalt kontekstist viidata internetipõhisele kaupemiskohale või Petsy OÜ-le kui kauplemiskoha pidajale

1.5. Konto – Ostja Petsy.ee veebilehel loodud kliendikonto.

1.6. Leping – Ostja ja Müüja vahel sõlmitav vastavate Teenuste ostu-müügileping, mis loetakse sõlmituks Tellimuse kinnitamise hetkest. Loetakse, et iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Lepingu tingimused on identsed nende Eeskirjade tingimustega ja sellised Lepingud kuuluvad poolte poolt täitmisele nende Eeskirjade alusel.

1.7. Müüja – teenusetellimuses nimetatud füüsiline või juriidiline isik, kelle Teenuse müüakse veebilehel Petsy.ee ja kes neist Eeskirjadest juhindudes vastutab Ostja esitatud tellimuse täitmise eest. Müüja, kellega sõlmitakse vastava Teenuse ostu-müügileping, juhindudes neist Eeskirjadest, kuvatakse müüdava Teenuse kirjelduse juures ning vastava Müüja rekvisiidid kantakse kaubatellimusse ning Ostjale esitatavale ostukinnitusele ja/või arvele.

1.8. Ostja – isik, kes Petsy.ee veebilehel Teenuse ostab ning kes on:

1) täielikult teovõimeline füüsiline isik, st isik, kes on täisealine, kelle teovõimet ei ole piiratud kohtulikult;

2) vähemalt 15- kuni 18-aastane alaealine isik, oma seadusliku esindaja eelneval nõusolekul;

3) juriidiline isik.

1.9. Pooled – Ostja ja Müüja koos.

1.10. Privaatsuspoliitika – Petsy.ee kinnitatud dokument, mis sisaldab peamisi Isikuandmete kogumise, säilitamise, käitlemise ja hoidmise eeskirju Petsy.ee kasutamisel. Petsy.ee privaatsuspoliitika ei hõlma Isikuandmete töötlemist, kui selliseid andmeid töötleb Müüja. Isikuandmete töötlemist, mida teostab Müüja, teostatakse Müüja poolt sätestatud korras. Enne Teenuste ostmist ja selle lepingu sõlmimist Müüjaga, peab Ostja hoolikalt tutvuma Müüja kohaldatava isikuandmete töötlemise poliitikaga.

1.11. Tellimus – Ostja poolt esitatud soov osta Petsy.ee-s müügil olevat Teenuse, mis on täpsustatud samas Tellimuses.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Ostja kinnitab, et on Eeskirjad läbi lugenud, linnukese märkimisega väite „Olen tutvunud Petsy.ee Teenuste ostu-müügi eeskirjadega ja nõustun nendega“ juurde. Sel viisil kinnitatud Eeskirjad on Pooltele siduv juriidiline dokument, milles sätestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, Teenuse ostmise ja Teenuse eest maksmise tingimused, poolte vastutus ja muud veebilehel Petsy.ee Teenuse ostmise ja müümisega seotud tingimused.

2.2. Konto loomisega veebilehel Petsy.ee kinnitab Ostja Eeskirjad juba esimesel registreerimisel. Pärast Ostja poolt Eeskirjade kinnitamist esmaregistreerimise (konto loomise) ajal kohaldatakse Eeskirju kõigile Ostja poolt veebilehel Petsy.ee tehtud tellimusele ja kõigile ostu-müügilepingutele, mis sõlmitakse Müüjatega enne uuendatud Eeskirjade avaldamist. Eeskirjade uuendamisel rakendatakse selles punktis kirjeldatud korda alates nende avaldamisest veebisaidil Petsy.ee ning uuendamisest teavitatakse Ostjaid vastavalt Eeskirjade punktile 2.4.

2.3. Veebilehel Petsy.ee võivad osta vaid need Ostjad, kes on määratletud Eeskirjade punktis 1.8. Ostja, kinnitades Eeskirjad ning tutvudes Privaatsuspoliitika (Eeskirjade punkt 2.5) ja Petsy.ee kasutamise Eeskirjadega, kinnitab, et tal on õigus osta Teenuse Petsy.ee-st.

2.4. Petsy.ee-l on õigus ärilistel vajadustel või Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud tingimustel Eeskirju ühepoolselt muuta või täiendada. Sellest teavitatakse Ostjaid, kui nad logivad sisse oma Kontosse või kui nad ostavad Teenuse valitud Müüjalt pärast Eeskirjade uue versiooni jõustumist.

2.5. Ostja on kohustatud tutvuma Petsy.ee kinnitatud ja avalikult avaldatud Privaatsuspoliitikaga. Ostja Isikuandmed edastatakse ka Müüjale, kellelt Ostja Teenuse ostab, ja selliseid Isikuandmeid töödeldakse vastavalt tellimuses nimetatud Müüja sätestatud korrale ning vastavalt Petsy.ee ja Müüja vahel sõlmitud lepinguga võetud kohustustele seoses isikuandmete turvalisusega.

2.6. Kui Müüjal on õigus või kohustus edastada Ostjale teavet või dokumente e-posti teel, vastutab kõigil juhtudel toimiva ja Ostjale kuuluva e-posti aadressi edastamise eest Müüjale ainuisikuliselt Ostja.

3. TEENUSTE TELLIMINE, OSTU-MÜÜGIÕIGUSLIKE SUHETE LOOMISE HETK

3.1. Ostja võib tellida Teenuse Petsy.ee-st interneti teel, registreerudes veebilehel Petsy.ee (sisestades oma kasutajanime ja salasõna).

3.2. Teenuste tellimisel peab Ostja vastavatel Petsy.ee süsteemis olevatel andmeväljadel märkima teenusetellimuse nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud isikuandmed, mida Petsy.ee töötleb vastavalt Privaatsuspoliitikale.

3.3. Kui Ostja, valides ostetavad Teenused ja moodustades ostukorvi, täidab kõik tellimisetapid, millest viimane on makseviisi valik ja kinnitamine ning makse teostamine, loetakse, et Müüja ja Ostja vahel on tekkinud müügilepinguline suhe ja on sõlmitud Leping. Ostjat teavitatakse tellimuse kinnitamisest, saates vastava teate Ostja e-posti aadressil. Müüja saadab Ostjale Ostja määratud e-posti aadressile lingi kehtivatele Eeskirjadele koos tellimuse kinnitusega.

3.4. Iga Ostja tellimus salvestatakse Petsy.ee-s ja Müüja andmebaasis Petsy.ee ja Müüja privaatsuseeskirjades sätestatud korras.

4. OSTJA ÕIGUSED

4.1. Ostjal on õigus tellida teenuseid Petsy.ee-st käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.

4.2. Ostjal on ka kõik muud õigused, mis on sätestatud neis Eeskirjades, Privaatsuspoliitikas, Petsy.ee kasutamise eeskirjades ja Eesti Vabariigi õigusaktides, ning mille kasutamine ei ole piiratud käesolevate Eeskirjadega. Sealhulgas on Ostjal õigus Kauba Lepingu tingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid kooskõlas käesolevate Eeskirjade tingimustega.

5. OSTJA KOHUSTUSED

5.1. Petsy.ee kasutamisel on Ostja kohustatud täitma oma seadusest tulenevad kohustused, järgima käesolevaid Eeskirju, Privaatsuspoliitikat, Petsy.ee kasutamise eeskirju, muid tingimusi, mida on selgesõnaliselt kirjeldatud Petsy.ee-s, ega tohi rikkuda Eesti Vabariigi seadusi.

5.2. Ostja on kohustatud tasuma teenuste eest ja need vastu võtma vastavalt käesolevates Eeskirjades kehtestatud korrale.

6. MÜÜJA ÕIGUSED

6.1. Müüjal ja Petsy.ee-l on õigus tellimus Ostjale ette teatamata tühistada, kui Ostja ei tasu Teenuste eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

6.2. Müüjal on ka teisi õigusi, mis on sätestatud neis Eeskirjades, Privaatsuspoliitikas, teistes Petsy.ee dokumentides ja Eesti Vabariigi õigusaktides.

7. MÜÜJA KOHUSTUSED

7.1. Müüja kohustub täitma Ostja tellimusi nendes Eeskirjades sätestatud korras ja suhtlema Ostjaga Petsy.ee veebisaidi kaudu ning mitte kunagi suhtlema Ostjaga muude kanalite kaudu, välja arvatud juhul, kui need on Eeskirjades või Petsy.ee veebisaidil sõnaselgelt sätestatud. Käesolevaga tunnistavad Ostja ja Müüja sõnaselgelt, et igasugune tellimuse täitmist puudutav suhtlus, mida tehakse mitte Petsy.ee veebilehel (süsteemis), ei ole pooltele kohustuslik.

7.2. Müüja kohustub andma Ostjale Petsy.ee süsteemis selgel ja arusaadaval viisil Eesti seadustes nõutud teavet.

7.3. Müüja ja Petsy.ee kohustuvad austama Ostja privaatsust, Ostja Isikuandmeid töötlema vaid Eeskirjade, Privaatsuspoliitika, Petsy.ee kasutamise eeskirjades ja Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.

7.4. Petsy.ee kohustub Ostjat enne tellimuse vormistamist teavitama tellimuse täitmisele oluliste Petsy.ee funktsioonide peatamisest või lõpetamisest. Teabe esitamist Petsy.ee kontol või Petsy.ee e-kaubanduse veebilehel peetakse nõuetekohaseks teavitamiseks. Kui Ostja tellimus on juba täitmiseks vastu võetud, teavitatakse Ostjat selle tellimuse täitmiseks oluliste Petsy.ee funktsioonide peatamisest või lõpetamisest Ostja määratud kontaktandmete kaudu (telefoni, SMSi või e-posti teel).

7.5. Vastavalt Eeskirjade tingimustele kohustub Müüja esitama Ostja tellitud Teenused.

7.6. Müüja kohustub täitma teisi Eeskirjades ja Eesti Vabariigi õigusaktides Müüjale pandud kohustusi.

8. TEENUSTE HINNAD, TASUMISE KORD JA TÄHTAJAD

8.1. Teenuste hinnad on veebilehel Petsy.ee märgitud eurodes. Hinnas sisaldub ka õigusaktide alusel kehtiv käibemaks ja muud maksud, kui sellised kohalduvad.

8.2. Tellitud Teenuse eest saab Ostja maksta pangalingiga või krediitkaartidega.

8.3. Kui Müüja saab kinnituse ostu finantseerimise kohta, kinnitatakse Teenuse tellimus.

8.4. Kinnitades Eeskirjad, nõustub Ostja, et Teenuste ostudokumendid, käibemaksuarved, võidakse Ostjale esitada  elektrooniliselt Ostja registreerimisvormis nimetatud e-posti aadressil kohe pärast tellimuse täitmist. Käibemaksuarvetele märgitakse Müüja rekvisiidid, valitud Teenused, nende kogus, allahindlus, lõplik hind, sh kõik maksud, ja muud raamatupidamise korraldamist sätestavates õigusaktides sätestatud andmed.

8.5. Ostja ostetud Teenuste käibemaksuarved võib panna ka Ostja kontole Petsy.ee veebilehel.

9. MÜÜJA VASTUTUS JA OSTJA ÕIGUSKAITSEVAHENDID

9.1. Kui Müüja rikub enda kohustusi, on Ostjal õigus vastavalt Eeskirjade tingimustele kasutada, s.t. nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda Lepingust või Leping üles öelda, alandada hinda või Müüja rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

9.2. Müüja vastutus on piiratud Ostjale tekitatud otsese varalise kahjuga. Ostja saamata jäänud tulu ja mittevaraline kahju ei kuulu hüvitamisele.

9.3. Kui Petsy.ee-s on esitatud viited kolmandate isikute veebilehtedele, ei taga Petsy.ee, et nendel linkidel klõpsates on kuvatav teave õige, täielik või täpne. Kolmandate isikute esitatud teabe sisu, selle õigsuse, põhjalikkuse ja täpsuse eest vastutavad kolmandad isikud. Petsy.ee ei ole kohustatud kontrollima edastatavat või säilitatavat välisinfot või määrama kindlaks ebaseaduslikud tegevused.

10. PETSY.EE KASUTATAVAD TURUNDUSVAHENDID

10.1. Müüja võib oma äranägemisel algatada Petsy.ee-s erinevaid kampaaniaid.

10.2. Petsy.ee-l on õigus ühepoolselt ette hoiatamata muuta kampaaniate tingimusi, samuti need tühistada.

11. TEABEVAHETUS

11.1. Kogu kommunikatsioon, mis on seotud Teenuste soetamisega Petsy.ee kaudu, toimub Teenuse Müüjast olenemata Petsy.ee kaudu, kasutades Petsy.ee veebilehel nimetatud kontaktandmeid. Sel juhul, kui Ostja ja Müüja peavad suhtlust, mis on seotud teenustega, teisiti kui Petsy.ee kaudu, ei võta Petsy.ee vastutust ja riski, mis võib tekkida sellise kommunikatsiooni tõttu.

11.2. Petsy.ee, tuginedes käesolevate Eeskirjade, Petsy.ee kasutamise eeskirjade ja Privaatsuspoliitikaga sätestatud korrale, edastab kõik teated Ostja registreerimise ajal või teenuse tellimise ajal nimetatud e-posti aadressil või SMS sõnumiga tema nimetatud kontakttelefonil

12. LÕPPSÄTTED

12.1. Käesolevatele Eeskirjadele ning Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

12.2. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses Eeskirjade või Lepinguga, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul, lahendatakse vaidlused tarbijavaidluste komisjonis või Eesti Vabariigi kohtutes.