Agendileping №23/001

See Agendileping (edaspidi ,,Agendileping’’) kehtib alates 20.03.2023 poolte vahel:

Müüja (nimi, registreerimiskood,  KMKR,  registreeritud aadress,  esindaja kohustused, nimi, perekonnanimi):

ja

Agent

(nimi, registreerimiskood,  KMKR,  registreeritud aadress,  esindaja kohustused, nimi, perekonnanimi):

Petsy OÜ, reg. nr. 16633150; Ida-Viru maakond, Narva linn, Kiriku tn 6, 20308, Juhatuse liige Alexey Neprimerov

Agent haldab Veebisaiti petsy.ee, mille abil Müüja pakub ja müüb Klientidele Teenuseid poolte vahel sõlmitud Müügilepingu (edaspidi ,,Müügileping’’) alusel.

Seetõttu on lepinguosalised valmis sõlmima agendii teenuste osutamise Agendilepingu allpool nimetatud tingimustel:

1. Mõisted

Veebisait tähendab ökosüsteem lemmikloomaomanikele petsy.ee

Teenused on mis tahes konsultatsioonid veterinaarmeditsiini või kinoloogia valdkonnas, mida Müüja müüb Veebisaiti kaudu.

Tavaline teenindus tähendab konsultatsiooni kokkuleppel.

Hädaabi teenindus tähendab nõustamist kontakti hetkel.

Teenuste Hind on hind (sisaldab käibemaksu), mida Klient peab maksma Müüjale tellitud Teenuste eest.

Agenditasu on Müüja poolt Agendile agenditeenuste osutamise eest maksmisele kuuluv tasu iga Veebisaiti kaudu toimunud Müüja Teenuste müügi kohta.

Klient on Veebisaiti mis tahes Kasutaja, kes on esitanud Tellimuse ning sõlmib Müüjaga Müügilepingu.

Tellimus on Teenuste tellimus, mille Klient on esitanud Müüjale.

Müügileping on leping, mille on sõlminud Klient ja Müüja Teenuste müümiseks Tellimuse alusel.

2. Agendilepingu reguleerimisala

2.1. Vastavalt siin sisalduvatele tingimustele määrab Müüja käesolevaga Agendi ning Agent nõustub, et ta on Müüja esindajana määranud agendina tegutsema Müügilepingu alusel veebisaidil pakutavate ja müüdavate teenuste osas. Müüja nõustub käesolevaga maksma Agendi osutatud teenuste eest tasu.

2.2. Agendilepingu tingimuste kohaselt teeb Agent järgmised toimingud:

2.2.1. Müüja esindamine Veebisaidil seoses Müüja Teenuse müügiga, s.o Müügilepingute sõlmimine Klientidega Müüja nimel. Agent sõlmib nimetatud lepingud Klientidega, tuginedes Veebisaidil kättesaadavatele lepingu tüüpvormidele (müügieeskirjad). Agendil on õigus kohandada Klientidega sõlmitud lepingu tingimusi, kui Agent peab seda vajalikuks, kuid seejuures ei tohi Agent kunagi mõjutada ega mingil viisil muuta Teenuste müügihindu, nende allahindlusi ega soodustusi ja sellised otsused langetab alati ainult Müüja;

2.2.2. Veebisaidi reklaamimine ja veebisaidil müüdavate teenuste klientidele tuntumaks ja kättesaadavaks muutmine;

2.2.3. Müüja nimel Veebisaidil müüdud Teenuste eest klientidelt maksete vastuvõtmine ja aktsepteerimine. Agent on kohustatud saadud vahendid Müüjale üle kandma vastavalt Agendilepingu tingimustele.

2.3. Kahtluste vältimiseks lepivad lepinguosalised kokku, et Agent ei tohi:

2.3.1. Määrata ja/või muuta Teenuse hindu ja/või allahindlusi ega muid kampaania tingimusi;

2.3.2. Pakkuda turundusteenuseid edendades Müüja Teenuste müüki. Ainult Müüja otsustab, kuidas oma Teenuse reklaamida ja turustada, samuti kampaaniate sisu ja võtab kasutusele kõik vajalikud toimingud oma Teenustele reklaamimiseks.

3. Teenuse osutamise kord

3.1. Oma Teenuste haldamiseks Müüja kasutab Veebilehel isiklikku kontot.

3.2. Tavaline teeninduse osutamisel Müüja koostab konsultatsioonide ajakava.

3.3. Hädaabi teeninduse osutamisel Müüja lülitab sisse võrgurežiimi.

3.4. Pooled lepivad käesolevaga kokku, et Müüja peab kinnitama kõik Agendi poolt Veebilehel Kliendiga sõlmitud lepingud:

  • Tavaline teeninduse korral — 4 (nelja) töötunni jooksul arvestades vastava lepingu sõlmimisest;
  • Hädaabi teeninduse korral — 5 (viis) minuti jooksul arvestades vastava lepingu sõlmimisest;

Iga selline leping on saadaval Müüja kontol, mis on avatud Veebisaidil Teenuste müümiseks. Sellisel juhul kui Müüja ei kinnita Veebilehel Agendi ja Kliendi vahel sõlmitud lepingut siin märgitud tähtaja jooksul, on Müüja huvides tegutseval Agendil õigus ühepoolselt vastav leping Kliendiga kinnitada või üles öelda.

4. Tasud ja maksetingimused

4.1. Iga Veebisaidil oleva Teenuse müügi eest tuleb maksta Agenditasu.

Agenditasu on 20 (kakskümmend) protsent kogusummast, mille Kliendid maksavad Müüjale Veebisaidil müüdud Teenuse eest

4.2. Agent arvestab Agenditasu automaatselt maha summadelt, mille Agent maksab Müüjale käesoleva Agendilepingu või muu poolte vahel sõlmitud lepingu alusel. Müüja volitab Agenti arvestama Agendilepingu alusel saadud summadest maha kõik muud Müüja poolt Agendile makstavad summad.

4.3. Muud tasud, kui neid on, mida Müüja peab Agendilepingu alusel Agendile tasuma, näidatakse Agendilepingus (või Poolte vahel allkirjastatud lisades). Võimalusel arvestab Agent sellised tasud automaatselt maha Agendi poolt Müüjale makstavatest summadest.

4.4. Selguse huvides kinnitavad pooled, et Agendile maksatavad tasud hõlmavad kõiki makse, mis Agendil võivad tekkida Agendilepingu täitmisega.

4.5. Agendi poolt Müüja nimel saadud raha (tasuna Müüja poolt Veebisaitidel müüdava Teenuse eest) makstakse Müüja maksekontole, mis on märgitud Agendilepingus või muudes Agendilepingu dokumentides või lisades, automaatselt kui Agent on selle kätte saanud ja alles pärast seda, kui Müüja on Kliendile Teenuse osutanud.

5. Maksud

5.1. Müüja vastutab ise kõikide maksude kinnipidamiste, kogumiste, aruandluse, tasumise ja/või maksmise eest vastavatele maksuametitele oma jurisdiktsioonis, kus Müüja võib olla kohustatud makse maksma.

6. Poolte õigused ja kohustused

6.1. Agendi õigused ja kohustused

6.1.1. Agent kohustub Agendilepingu kohaselt:

(a) Tegutsema Müüjat esindades heauskselt, lojaalselt ning Müüja huvides ja kasu arvestades;

(b) Informeerima Müüjat regulaarselt Agendilepingu täitmisega seotud asjakohasest teabest;

(c) Kasutama oma äranägemise järgi mõistlikke meetmeid Veebisaiti reklaamimiseks ja Müüja Klientide kaasamiseks;

(d) Aitama Müüjal sõlmida Klientidega lepinguid, mis puudutavad Müüja poolt Veebisaidil müüdavaid Teenuse;

(e) Suhtlema Klientidega Müüja Teenuste müügi osas, kui Kliendid esitavad päringud otse Agendile;

(f) Edastama Müüjale Klientide esitatud kaebused. Müüja taotlusel tegeleb Agent kaebustega ja Müüja abistab teda nendes küsimustes vastavalt Agendi soovile;

(g) Vastu võtta ja aktsepteerida Müüja nimel Teenuse eest makseid ning kanda vastavalt Agendilepingule maksed Müüjale;

(h) Agendilepingu lõppemisel tagastama Müüjale kõik dokumendid, vara ja muud andmed, mille Müüja Agendile käesoleva Agendilepingu täitmiseks edastas.

6.1.2. Agendi õigused Agendilepingu kohaselt:

(a) Saada kohustuste täitmise eest tasu vastavalt Agendilepingule;

(b) Teha Agendilepingu täitmiseks vajalikud toimingud ainuisikulise äranägemise järgi, sealhulgas, kuid mitte ainult, kinnitada või tagasi lükata Kliendi esitatud tellimus Müüja Teenusele, tühistada Müüja tellimus;

(c) Saada kliendite kaebuseid Veebisaidil müüdud Teenuste kohta;

(d) Nõuda Müüjalt dokumentide ja/või teabe ja/või andmete esitamist, mis võivad olla vajalikud Agendilepingu sõlmimisega võetud kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks

6.2. Müüja õigused ja kohustused

6.2.1. Müüja kohustub Agendilepingu kohaselt:

(a) Leppida Agendiga kokku Agendilepingu tingimused;

(b) Edastama Agendile kogu teabe, mida võib vaja minna käesoleva Agendilepingu alusel võetud kohustuste nõuetekohaseks ja täielikuks täitmiseks;

(c) Kinnitama Agendi ja Kliendi vahel sõlmitud lepingu vastavalt Agendilepingule;

(d) Tegema koostööd Agendiga ja abistama Agenti Klientidega lepingute sõlmimiseks vajalikus ulatuses.

6.2.2. Müüja õigused Agendilepingu kohaselt:

(a) Nõuda Agendilt Müüja esindamist vastavalt Agendilepingule;

(b) nõuda Agendilt tegutsemist Müüja huvides.

7. Üldised kinnitused ja garantiid

7.1. Kumbki lepinguosaline esindab ja garanteerib teisele lepingupoolele, et (a) tal on volitused Agendilepingu täitmiseks ja elluviimiseks ning (b) selle Agendilepingu täitmine, tarnimine ja jõudlus ei ole vastuolus mis tahes muu lepingu tingimustega, mille osapool on sõlminud või millega ta on seotud.

7.2. Kumbki lepinguosaline esindab ja garanteerib teisele lepingupoolele, et

(a) see on asutatud (vajaduse korral) oma asukohariigi seaduste alusel;

(b) lepinguosalise tegevused ei ole ebaseaduslikud;

(c) lepinguosalisel on vastava tegevuse teostamiseks kõik litsentsid, load või muud nõutavad dokumendid;

(d) lepinguosalise tegevused on kooskõlas kohaldatava õigusega.

8. Isikuandmete kasutamine

8.1. Agendilepingu alusel või sellega seoses saadud isikuandmed hallatakse vastavalt Müügilepingus märgitud sätetele.

9. Konfidentsiaalne teave

9.1. Pooled käsitlevad kogu Müüja ja Agendi vaheliste lepinguliste suhetega seotud teavet konfidentsiaalsena. Konfidentsiaalsust kohaldatakse, kui ei ole kokku lepitud teisiti ja juhtudel, kui lepinguosaline peab teavet avaldama seaduste, määruste või avaliku võimu poolt vastu võetud otsusega või kui kõnealune teave on juba avalikult kättesaadav, siis seda asjaolu loeta teise lepinguosalise Agendilepingu rikkumiseks või kui Müüja poolt Agendile edastatud teavet kavatsetakse kasutada Teenuse turundusmaterjalina.

9.2. Punkt 9 kehtib ka peale Agendilepingu lõppemist.

10. Vastutus

10.1. Lepinguosaline, kes ei täita Agendilepingust tulenevaid kohustusi, peab hüvitama kannatanule otsese kahju.

10.2. Agent ja/või tema sidusettevõtted ei ole Müüja ja Klientide vaheliste tehingute osapooled. Agent ja tema sidusettevõtted (nende töötajad, aktsionärid, direktorid, esindajad) vabastatakse kõigist nõuetega, kahjudega (sealhulgad kaudsete või otseste kahjudega), otsustega, trahvidega, kinnipidamistega, kuludega (sealhulgas õigusabikuludega ja kõikide muude kuludega), seotud vastutusest, mis tulenevad Müüja ja mis tahes kolmanda isiku, valitsuse või asutuse nõuetest.

10.3. Lepinguosaline vabastatakse Agendilepingu täitmata jätmise vastusest, kui kohustuste täitmatajätmise korral valitseb vääramatu jõud, st Agendilepingut ei täideta lepinguosalisest sõltumatute asjaolude tõttu. Kumbki lepinguosaline teavitab teist lepinguosalist vääramatu jõu tekkimisest võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul.

11. Agendilepingu lõpetamine

11.1. Agendileping jõustub poolte allkirjastamisel ja kehtib kuni üks lepinguosaline selle käesoleva Lepingu punkti 11.3 kohaselt lõpetab.

11.2. Müügilepingu lõpetamise korral loetakse samal päeval lõppenuks ka Agendileping. Kui kumbki lepinguosaline väljastab teate Müügilepingu lõpetamise kohta, loetaks teadet ka Agendilepingu lõpetamise teateks ja vastupidi.

11.3. Mõlemal lepinguosalisel on õigus Agendileping üles öelda tingimusel, et teisele lepingu osalisele on üks kuu ette lõpetamisest teatatud.

11.4. Lepinguosalised lepivad käesolevaga kokku, et etteteatamise tähtaja lõpp ei pea langema kokku kalendrikuu lõpuga.

11.5. Juhul kui lepinguosaline ei täida Agendilepingu 11.3 käsitletud lõpetamisteate tähtaja sätteid, on kohustusi rikkunud osapool kohustatud hüvitama kannatanud osapoolele kõik otsesed kahjud, mis on kannatanule põhjustatud Agendilepingu lõpetamise tõttu põhjustatud, välja arvatud juhul, kui Agendileping lõpetati olulistel põhjustel ja lepinguosalist teavitati põhjusest ilma viivituseta.

11.6. Agendilepingu 11.3 punktis nimetatud ülesütlemisavaldus tuleb osapoolele toimetada kirjalikult Müügilepingus kokkulepitud sidevahendite kaudu.

11.7. Kui Agendileping lõpetatakse, jääb rahuldamata nõuete osas Agendileping kehtima lõppemise ajal.

12. Üldtingimused

12.1. Kogu kokkulepe. Agendileping sisaldab kõiki käesolevas lepingud käsitletud suhete osapoolte vahel sõlmitud lepinguid ning kõik varasemad läbirääkimised, lepingud ja arusaamad on siia liidetud, kustutatud ja täielikult väljendatud. Pooled koostavad mis tahes muud dokumendid või teevad muid toiminguid, mis võivad olla vajalikud käesolevas Agendilepingus sätestatud eesmärkide elluviimiseks.

12.2. Mõisted. Suure algustähega sõnadel on Müügilepingus ettenähtud tähendus, kui ei ole Agendilepingus märgitud teisiti.

12.3. Teated. Poolte vahelist suhtlemist korraldatakse samal viisil, nagu on märgitud Müügilepingus.

12.4. Loobumine. Lepinguosalise mis tahes rikkumine või viivitamine õiguskaitsevahendi kasutamisel ühel või mitmel juhul ei keela poolel seda ega muid õiguskaitsevahendeid hiljem kasutada. Agendilepingust ei tohi loobuda, seda muuta ega täiendada ilma kirjaliku dokumendita, mille on allkirjastanud lepinguosaliste poolt volitatud esindajad.

12.5. Kehtetus. Kui kohus või juriidiline asutus leiab, et mõni käesoleva Agendilepingu säte on kehtetu, jõustamatu või ebaseaduslik, jäävad teised sätted jõusse ja kehtima ning võimaluse korral muudetakse sätet selle kehtivuse tagamiseks säilitades oma ärilise eesmärgi.

12.6. Mõju. Kõik käesoleva Agendilepingu sätted, mis on oma olemuselt mõeldud kehtima, jäävad peale ülesütlemist kehtima.

12.7. Kogutud õigused. Agendilepingu lõpetamine ei mõjuta Müüja ja Agendi omandatud õigusi ega kohustusi, välja arvatud juhul kui õigused on tekkinud ebaseaduslikult või on vastuolus käesoleva Agendilepinguga.

12.8. Täitmine. Agendilepingu ühtegi sätet ei rakenda keegi teine kui Agendilepingu osalised.

12.9. Kohaldatav seadus. Agendilepingule kohaldatakse Agendi asukohariigi seadusi.

12.10. Vaidlused. Kõik käesolevast Agendilepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendab lõplikult Agendi asukohariigi kohus.

12.11. Keel. See Agendileping on sõlmitud eesti ja inglise keeles. Eesti- ja ingliskeelsete sätete lahknevuste korral lähtutakse ingliskeelsetest sätetest.

12.12. Dokumendid. Käesolevat Agendilepingut võib täita koos teiste dokumentidega, mis moodustavad lepinguosaliste vahel kokku ühe ja sama lepingu.

Müüja:

Digitaalselt allkirjastatud

Esindaja:

 

Agent:

Digitaalselt allkirjastatud

Esindaja: juhatuse liige Alexey Neprimerov

Agendileping №23/001 lisa

Andmetöötlusleping

Andmetöötlusleping on Lepingu lahutamatu osa ning kohaldub kõigile suhetele, mis luuakse Agendi ja Müüja vahel Veebisaiti petsy.ee kasutamise käigus ning on seotud isikuandmete töötlemisega.

Taustinformatsioon:

A. Lepingu täitmise ja Veebisaidi kasutamise käigus jagavad Agent ja Müüja teineteisega isikuandmeid kui eraldiseisvad vastutavad töötlejad.

B. Juhul, kui Lepingu ja Andmetöötluse Lepingu vahel esineb vastuolusid isikuandmete töötlemise osas, on ülimuslik ja kohaldub Andmetöötluse Leping.

1. Üldised sätted ja mõisted

1.1. Andmetöötluslepingus kasutatavaid mõisteid kasutatakse tähendus, mis neile on antud Lepingus või Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (edaspidi GDPR). Mõiste „andmesubjekt“ on tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kes kasutab Veebisaidi ja kelle isikuandmeid jagatakse.

1.2. GDPRi tähenduses on Agent ja Müüja vastutavad töötlejad isikuandmete töötlemise osas, mida kumbki neist teostab

2. Müüja üldised kohustused

2.1. Müüja töötleb isikuandmeid ainult kooskõlas kohalduvate seadustega, Lepingu tingimustega ning Andmetöötluse Lepingu tingimustega.

2.2. Müüja ei töötle isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

2.3. Müüja nõustub töötlema Agendilt saadud isikuandmeid ainult kooskõlas 2. osas kirjeldatud andmetöötluse põhimõtetega ja ainult 3. osas kirjeldatud eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui andmesubjekt on andnud Müüjale eraldi loa täiendavaks töötlemiseks. Kahtluse vältimiseks lepivad pooled kokku, et Müüja ei või kasutada andmesubjekti isikuandmeid reklaami- ja turunduseesmärkidel, välja arvatud kui andmesubjekt on selgelt väljendanud vastupidist soovi.

2.4. Müüja tagab Agendilt saadud isikuandmete täieliku konfidentsiaalsuse. Müüja tagab, et juurdepääs Agendilt saadud isikuandmetele antakse ainult nendele Müüja esindajatele, kes vajavad seda ainult seoses oma tööülesannete täitmisega ning et kõigil sellistel esindajatel lasub konfidentsiaalsuskohustus.

2.5. Müüja tagab isikuandmete töötlemise turvalisuse, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või loata töötlemise, avaldamise või hävimise eest. Müüja tagab muuhulgas, et Veebisaidi kaudu edastatud isikuandmetest ei tehtaks füüsilisi või muid koopiaid.

2.6. Lepingu lõpetamisel kustutab või hävitab Müüja kõik Agendilt saadud isikuandmed, sealhulgas kõik (tagavara) koopiad Müüja valduses olevatest isikuandmetest, mis on Agendilt saadud, välja arvatud juhul, kui (i) kohalduvast õigusest tuleneb teisiti, või (ii) andmesubjekt on andnud Müüjale loa isikuandmete täiendavaks töötlemiseks ja säilitamiseks.

2.7. Kui Müüja kasutab (all)töötlejaid, võtab Müüja täieliku vastutuse selliste (all)töötlejate tegevuse eest.

2.8. Agendil on õigus igal ajal kontrollida Müüjale tegevust Andmetöötluslepingu täitmise osas.

3. Andmesubjektide õigused

3.1. Mõlemad Pooled tagavad, et nende tehtavad isikuandmete töötlemise toimingud on seaduslikud.

3.2. Müüja tagab, et garanteerib isikuandmete töötlemise käigus andmesubjektidele kõik neile GDPR-st tulenevad õigused, muuhulgas järgmised õigused:

3.2.1. Juurdepääsuõigus GDPRi artikli 15 alusel;

3.2.2. Õigus andmete parandamisele GDPRi artikli 16 alusel;

3.2.3. Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud) GDPRi artikli 17 alusel;

3.2.4. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele GDPRi artikli 18 alusel;

3.2.5. Andmete ülekandmise õigus GDPRi artikli 20 alusel.

4. Isikuandmetega seotud rikkumised

4.1. Müüja teavitab koheselt Agendilt saadud isikuandmeid puudutavast isikuandmetega seotud rikkumisest või arvatavast rikkumisest või juhtumist, mis tõenäoliselt toob kaasa isikuandmetega seotud rikkumise.

4.2. Müüja saadab käesolevas punktis nimetatud teavituse Agendile kohe, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul alates isikuandmetega seotud rikkumisest teada saamisest.

4.3. Teade saadetakse aadressile privacy@petsy.ee

5. Vastutus ja kahjuhüvitis

5.1. Müüja võtab täieliku vastutuse ning kaitseb Agendi ja hüvitab Agendile mis tahes vastutuse, kahjud, haldustrahvid või mis tahes muud Agendi vastu tekkinud nõuded või nõuded, mida mis tahes isik esitab Agendi vastu seoses Müüja poolse Andmetöötluse Lepingu või kohalduvate seaduste nõuete rikkumisega.

5.2. Mis tahes Andmetöötluslepingu tingimuse või kohalduvatest seadustest tuleneva nõude rikkumise korral hüvitab Müüja Agendile täies ulatuses kõik otseselt või kaudselt rikkumisest tekkinud kahjud, sealhulgas rikkumisega seotud õiguskulud.

5.3. Müüja teavitab koheselt Agendi, kui Müüja vastu esitatakse mistahes nõue või haldustrahv seoses Andmetöötluslepinguga. Teade saadetakse aadressile privacy@petsy.ee

6. Andmete töötlemise põhimõtted

6.1. Eesmärgi piirang: isikuandmeid võib töödelda ja kasutada ainult punkti 7 kirjeldatud eesmärkidel.

6.2. Andmete kvaliteet ja proportsionaalsus: isikuandmed peavad olema täpsed, adekvaatsed, asjassepuutuvad ja kohaldumise korral ajakohastatud.

6.3. Läbipaistvus: andmesubjektidele tuleb anda informatsiooni nende kohta kogutud isikuandmete kohta, et tagada andmete õiglane töötlemine (informatsioon töötlemise eesmärkide ja edastamise kohta).

6.4. Turvalisus ja konfidentsiaalsus: andmete vastutav töötleja peab tarvitusele võtma tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, mis vastavad riskidele, nagu juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, volitamata avaldamise või ligipääsu vastu.

6.5. Ligipääsu, paranduse, kustutamise ja vastuväidete esitamise õigus: andmesubjektid peavad olema varustatud informatsiooniga nende isikuandmete kohta, mis on vastutava töötleja valduses. Andmesubjektidel peab olema võimalus lasta nende kohta käivat isiklikku informatsiooni korrigeerida, muuta või kustutada, kui see on ebakorrektne või seda töödeldakse vastuolus käesolevate põhimõtetega.

7. Lõppsätted

7.1. Andmesubjektid. Veebisaiti petsy.ee kasutavad füüsilised isikud (Kliendid).

7.2. Isikuandmete töötlemise eesmärk. Võimaldada andmesubjektidel kasutada Veebisaiti petsy.ee, et tellida Müüjatelt (andmeimportijatelt) Teenuseid.

7.3. Isikuandmete kategooriad. Veebisaiti petsy.ee kaudu avaldavad andmesubjektid järgmisi andmeid:

(a) Kliendi eesnimi ja perekonnanime esimene täht;

(b) Kliendi telefoninumber;

(c) Kliendi Tellimus ja Tellimusega seotud informatsioon (erisoovid seoses tellitud Toodetega jne).

7.4. Töötlemise periood. Andmeimportija (Müüja) nõustub kustutama või hävitama iga andmesubjekti kohta andmeeksportijalt (Agent) saadud isikuandmed 30 päeva jooksul pärast iga tellimuse täitmist, välja arvatud juhul, kui andmesubjekt on eraldi andnud andmeimportijale (Müüja) loa edasiseks töötlemiseks.

7.5. Delikaatsed andmed. Delikaatseid andmeid ei edastata.

7.6. Andmetöötlusleping kehtib kogu Lepingu kehtivuse ajal.

7.7. Andmetöötluslepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

Müüja:

Digitaalselt allkirjastatud

Esindaja:

Agent:

Digitaalselt allkirjastatud

Esindaja: juhatuse liige Alexey Neprimerov