MITTETULUNDUSÜHINGU NUTI LEMMIKLOOMADE TOETUS PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1.Mittetulundusühing Nuti lemmikloomade toetus (edaspidi ühing) on avalikes huvides
tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Ühingu nimi on Nuti lemmikloomade toetus ja ühingu asukoht on Narva.
1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.
1.4. Ühingu eesmärgid on: Eesti linnades lemmikloomaomanikele infrastruktuuri arendamine
ja elektroonilise keskkonna juurutamine
1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:
◦ Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid EMTAK
94992
◦ Muu tarkvara kirjastamine EMTAK 58291
◦ Veebiportaalide tegevus EMTAK 63121
◦ Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta EMTA 88991
II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE
NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED/
2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele
esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja
ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid./
2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt
ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise
otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.
2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta
liikmemaksu.
2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub
üldkoosoleku päevakorda.
2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
2.6. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks
ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.
2.7. Jooksva majandusaasta liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete
hulgast välja.
2.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle
põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule. /
III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
– võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest;
– võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
– saada teavet ühingu tegevuse kohta;
– astuda ühingust välja;
– olla valitud ühingu juhtorganitesse
3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
– tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning
üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
– tasuda ühingu liikmemaksu.
IV ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevus:
– ühingu põhikirja muutmine;
– ühingu eesmärgi muutmine;
– ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
– juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest.
Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku
sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu
jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud
liikmete arvust.
4.4. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda
võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed, või vähemalt 9/10
üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole
mittetulundusühingu liikmetest.
4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek
kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu
liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.
4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku
toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis.
4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul,
peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate
saatmist.
4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal
hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget
hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga. /
4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku
otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud
ühingu liikmetest.
V ÜHINGU JUHATUS
5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt üks
kuid mitte rohkem kui viis liiget.
5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
– ühingu igapäevategevuse korraldamine;
– ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
– ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
– majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
– ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja
üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
5.2. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub
valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu
liikmetest. Juhatus valitakse viieks aastaks.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.4. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.
5.5. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata
põhjusest.
5.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3
juhatuse liikmeist.
5.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
5.8. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad
kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.9. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma
vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.
5.10. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.
VI KONTROLLORGANID
6.1 Kontrolli ühingu finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revident, kes fikseerib
omapoolse aruande raamatupidamise kohta ühingus vähemalt kord aastas
VII MAJANDUSTEGEVUS
7.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne
möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat
enne ühingu korralist koosolekut.
VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalikõiguslikule
juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
Põhikiri on vastu võetud 29.04.2021